Darmowa dostawa

InPost Paczkomaty 24/7

już od 250,00 zł.

Regulamin

 

REGULAMIN sklepu internetowego twojaporcelana.pl z dnia 31 lipca 2021r.


§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem twojaporcelana.pl są
przedsiębiorcy Dominik Wojtyłko oraz Agnieszka Wojtyłko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "DOROTKA" S.C. a. A.WOJTYŁKO, D.WOJTYŁKO, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:8732877818, REGON 852517462,  adres Dębina Łętowska 53, 32-830 Wojnicz, woj. małopolskie.
2. W sprawach informacji, pytań i zamówień należy kontaktować się na adres mailowy
sklep@twojaporcelana.pl bądź pod numerem telefonu 602 401 605.


§ 2
DEFINICJE


1. Portal internetowy - platforma internetowa składająca się ze stron, podstron i innych narzędzi
internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Agnieszki
Wojtyłko oraz Dominika Wojtyłko prowadzących działalność gospodarczą pod firmą "DOROTKA" S.C. a. A.WOJTYŁKO, D.WOJTYŁKO, i dostępna
pod adresem twojaporcelana.pl;
2. Sklep internetowy (Sklep) – sklep dostępny pod adresem portalu internetowego twojaporcelana.pl, za
pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
3. Operator – osoba prowadząca oraz właściciel portalu internetowego twojaporcelana.pl;
4. Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu Internetowego; bądź korzysta z usług Sklepu;
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na portalu internetowym twojaporcelana.pl
umożliwiający utworzenie Konta dla Klienta;
7. Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przez Klienta,
zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym portalu internetowego twojaporcelana.pl, w których
gromadzone są dane Klientów, w tym informacje o złożonych zapytaniach i zamówieniach;
8. Regulamin – niniejszy regulamin portalu internetowegotwojaporcelana.pl;
9. Towar – przedmiot prezentowany na portalu internetowymtwojaporcelana.pl;
10. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy
twojaporcelana.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy,
określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
§ 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem
twojaporcelana.pl, w szczególności zasady i warunki składania drogą elektroniczną Zamówień
oraz zawierania Umów w ramach sklepu internetowego oraz dokonywania rejestracji, założenia i
korzystania z Konta w ramach sklepu internetowego.
2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp
do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz posiadać
konto e-mail. Korzystanie ze sklepu internetowego nie wymaga spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta klient żadnych wymogów technicznych.
3. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację zasad Regulaminu oraz i zobowiązanie
do ich przestrzegania. Do zapoznania się z niniejszym Regulaminem zobowiązany jest każdy
Klient przed rozpoczęciem korzystania z portalu internetowego twojaporcelana.pl. Regulamin jest
integralną częścią Umowy zawieranej między Klientem a Operatorem.
§ 4
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Korzystając ze sklepu internetowego, Klient zobowiązuje się do podejmowania tylko i wyłącznie
działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi

obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.
2. Klientowi zabrania się przesyłania za pomocą portalutwojaporcelana.pl informacji:
- zawierających treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, komunistyczne,
nazistowskie, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne;
- zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek
osób trzecich;
- zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie
zastraszającej;
- naruszających prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to prawa do znaku
towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa
autorskie;
- zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko
porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i
zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące
działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu
(w zakresie objętym karalnością);
- zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy,
"konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące
elementy;
- zawierających przekazy reklamowe, niezamówione informacje handlowe;
niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych danych podczas składnia
Zamówienia, bądź rejestracji.
3. Operator może pozbawić Klienta prawa korzystania bądź ograniczyć jego dostęp do Sklepu
internetowego w sytuacji naruszenia Regulaminu, w szczególności § 4.
§ 5
REJESTRACJA I PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówienia są Klienci:
a) zarejestrowani użytkownicy Sklepu,
2. b) niezarejestrowani użytkownicy Sklepu.
3. Celem uzyskania statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu należy uzupełnić formularz
rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu, ustalić login i hasło, a następnie aktywować konto
poprzez wejście na link przesłanym na adres mailowy Klienta. Procedura zarejestrowania Klienta
odbywa się jednorazowo. Login i hasło mają charakter poufny. Klient może w każdym czasie
zaktualizować swoje dane przy użyciu logina i hasła.
4. Klient będący zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu, po zalogowaniu się na swoje Konto,
składa Zamówienie poprzez dodanie Towaru wraz z określeniem ilości do Koszyka. Następnie
Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wybór przycisku „Potwierdzam zakup”.
5. Klient nie będący zarejestrowanym użytkownikiem składa zamówienie poprzez dodanie Towaru
wraz z określeniem ilości do Koszyka. Następnie Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez
wybór przycisku „Potwierdzam zakup” oraz podaje niezbędne dane potrzebne do realizacji
Zamówienia, zgodnie z informacjami i komunikatorami udostępnionymi na stronie internetowej
Sklepu.
6. W Zamówieniu Klient może wskazać, że żąda wystawienia faktury, co obliguje go do podania
danych do wystawienia faktury.
7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest odznaczenie checkbox "Zapoznałem się z
regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść".
8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie
złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje
dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
c) kosztów dostawy,
d) wybranej metody płatności,
e) wybranej metody dostawy.

§ 6
ZAWARCIE UMOWY
1. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sklep potwierdza Zamówienie za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji bądź
podczas procedury składania Zamówienia. Jednocześnie mail ten zawiera informacje o których
mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
2. Z momentem przesłania przez Sklep Klientowi potwierdzenie złożenia Zamówienia dochodzi do
zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.
3. Przelew na rachunek bankowy, w przypadku wyboru tej formy płatności, należy dokonywać po
potwierdzeniu zamówienia przez Sklep Internetowy.
4. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczony Klientowi przez Operatora wraz z dokumentem
potwierdzającym zawarcie Umowy sprzedaży.
§ 7
DOSTAWA
1. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
- Firmy kurierskiej,
 - Paczkomatów.
2. Koszty dostarczania Towaru ponosi Klient. Koszty dostawy, wraz z wyborem sposobu dostawy są
wskazane Klientowi w czasie składania Zamówienia oraz w mailu otrzymanym od Operatora
potwierdzającego zawarcie Umowy.
3. Klient ma możliwość wyboru opcji dostawy i uiszczenia ceny:
a) Paczkomat płatność z góry – 12,99 zł,
b) Paczkomat za pobraniem – 16 zł,
c) Kurier – płatność z góry - 14 zł,
4. d) Kurier – za pobraniem – 20 zł,
5. Koszt dostawy zamówionego towaru o wartości powyżej 500 zł ponosi Operator.
6. Klient ma możliwość osobistego odbioru kupionego Towaru pod adresem: Dębina Łętowska 53,
32-830 Wojnicz, woj. małopolskie, po uprzednim potwierdzeniu terminu odbioru Towaru drogą
mailową lub telefoniczną z Operatorem. Odbiór osobisty możliwy jest po dokonaniu przedpłaty za
kupiony Towar.
8. Wysyłka jest realizowana w ciągu 2 dni roboczych liczonych:
- od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku formy płatności za
pobraniem,
9. - od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Operatora w przypadku wyboru formy płatności
innej niż za pobraniem.
10. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
11. Czas realizacji dostawy uzależniony jest od sposobu wyboru dostawy Towarów przez Klienta i
liczy się od dnia wysłania Towaru przez Operatora. Firma kurierska dostarcza Towar w ciągu 24h
od nadania Towaru przez Operatora. Towar nadany z opcją dostawy Paczkomat dostarczany jest
w ciągu 3 dni od nadania Towaru przez Operatora. 

12.  Paczki wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, ew. po otrzymaniu informacji o wyborze przesyłki pobraniowej.


§ 8
CENA I METODY PŁATNOŚCI
1. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym cła i podatki.
Należność za Towar oraz koszty dostarczenia Towaru powinny być uiszczone przez Klienta w
terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– - Przelew bankowy. Płatność może być dokonana przelewem elektronicznym lub
– tradycyjnym realizowanym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego punktu do tego
uprawnionego. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko albo firmę Klienta i
otrzymany numer Zamówienia. Płatność należy dokonać na konto: ING BŚ

o/Tarnów 24 1050 1562 1000 0022 4997 0118.

- Płatność on-line. Płatność realizowana jest przez autoryzowany system płatności
elektronicznych Płatność Shoper oraz za pośrednictwem platformy BlueMedia S.A.
Płatność dokonywana jest bezpośrednio ze strony zamówienia przelewem
elektronicznym lub kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard

Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za
transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na

rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

- Płatność on-line PayPal. Płatność realizowana jest poprzez serwis bezpiecznych
płatności online dla Klientów posiadających adres email PayPal i konto
internetowe serwisu. Płatność może być dokonana poprzez płatność finansowaną z salda
konta PayPal, która zostanie natychmiast uznana w saldzie konta PayPal odbiorcy.
Saldo

zostaje zasilone po dodaniu środków z rachunku bankowego lub po otrzymaniu
płatności; bądź płatność finansowaną za pomocą karty kredytowej lub debetowej,

która zostanie natychmiastowo uznana w saldzie konta PayPal odbiorcy.
- Płatność za pobraniem. Płatność pobierana jest przez kuriera w gotówce przy
odbiorze przesyłki lub w paczkomacie.
§ 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów wskazanych w § 9
regulaminu), składając stosowne oświadczenie na piśmie. Uprawnienie to może realizować
Konsument w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Operator niezwłocznie prześle na adres e-mail
wskazany przez Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę sprzedaży Towaru uważa się
za niezawartą. Operator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia Towaru.
3. Operator może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w
zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
Konsumenta kartą płatniczą, Operator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty
płatniczej Klienta.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić Operatorowi Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14
dni od dnia, w którym odstąpił do umowy.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Operator zgodził się je ponieść.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach szczegółowo
określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w szczególności w
stosunku do Umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
8. c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez
wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego pod adresem
Sklepu w zakładce „Formularz Odstąpienia” bądź złożenie jednoznacznego oświadczenia
zawierającego imię i nazwisko Konsumenta, numer zamówienia oraz informację jakie Towary
zwraca Konsument.
10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres mailowy
sklep@twojaporcelana.pl, bądź adres Dorotka s.c., Dębina Łętowska 53, 32-830
Wojnicz.
§ 10
REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARÓW

1. Operator jako Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar
ma wadę fizyczną i prawną. Odpowiedzialność Operatora jest uregulowana w polskich przepisach
powszechnie obowiązujących, w szczególności art. 556- 556(3) i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc w
szczególności jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel
umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca
zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy
zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar
został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest
obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z
decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne
zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej
działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi
jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy
zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a
także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w
chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy
sprzedanej w tej samej chwili.
6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę
usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany
przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny
od wad lub usunięcia wady.
7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
usunięcia wady.
8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym
przez Sprzedawcę.
9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
10. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania.
11. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na
wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla
Kupującego.
12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu
płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot
płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jego odesłania.
13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem
roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia
nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
14. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy
Towar Sprzedawcy na adres Dębina Łętowska 53, 32-830 Wojnicz.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, mogą być składana na formularzu reklamacyjnym, dostępnym na stronie
Sklepu, w zakładce „Formularz Reklamacyjny” wysłanym na adres mailowy
sklep@twojaporcelana.pl lub pisemnie na adres Dorotka s.c. Dębina Łętowska
53, 32-830 Wojnicz. W przypadku umowy zawartej przez Klienta niebądącego Konsumentem, z
chwilą wydania Towaru dostawcy (wyznaczonej osobie przez Klienta, firmie kurierskiej,
podmiotowi zawodowo trudniącemu się dostawą towarów) niebezpieczeństwo przypadkowej
utraty bądź uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta.

§11
REKLAMACJA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim
zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym
terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach
lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
Dorotka s.c., Dębina Łętowska 53, 32-830 Wojnicz, mailowo pod adres
sklep@twojaporcelana.pl.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres
mailowy, numer telefonu, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane
kontaktowe osobowy upoważnionej do załatwienia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz
rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w
terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy
reklamacja zostanie rozpatrzona.
§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Klientem będącym
Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Konsument ma także możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń, ma prawo zwrócić się
o mediację lub o rozstrzygniecie do sądu polubownego. Bliższe
zasady postępowania określone zostały na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i
2. Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
3. Konsument może także złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej dostępnej
pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Klientem, który nie jest
Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)
6. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 6 lutego
2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344)
7. Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie jest dostępny w każdym czasie w aktualnej wersji do
pobrania na podstronie sklepu internetowego w zakładce "Regulamin".

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl