Darmowa dostawa

InPost Paczkomaty 24/7

już od 250,00 zł.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI w serwisie TWOJAPORCELANA.PL i wykorzystywanie plików
cookies
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem danych osobowych są Agnieszka Wojtyłko, Dominik Wojtyłko prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą "DOROTKA' S.C. A.WOJTYŁKO, D.WOJTYŁKO, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8732877818, REGON 852517462, adres
Dębina Łętowska 53, 32-830 Wojnicz, woj. małopolskie.
W sprawach związanymi z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Administratorem
mailowo: sklep@twojaporcelana.pl, bądź listownie na adres: Dębina Łętowska 53, 32-830 Wojnicz, woj.
małopolskie.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
Administrator przetwarza dane ososbowe Klientów Sklepu Internetowego twojaporcelana.pl. Klienci
podają następujące dane osobowe podczas wypełnienia Formularza Rejestracyjnego bądź podczas
składania Zamówienia na stronach Sklepu Internetowego twojaporcelana.pl.:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- adres dostawy, w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu.
Administrator przetwarza także dane podane przez urządzenie, którym posługuje się Klient w trakcie
korzystania z naszych usług (device fingerprint, pliki cookies). Dbamy o to, by przetwarzać tylko te dane,
które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy (minimalizacja danych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niektóre dane mogą być niezbędne do zawarcia umowy i
prawidłowego świadczenia usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa.
CEL PRZETWARZANIA.
Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, realizacji umowy o świadczenie
usług, obsługi zapytań i zgłoszeń Klienta, marketingu bezpośredniego, wysyłki informacji
marketingowych, wysyłki newslettera, ustalenia, dochodzenia, obrony, ewentualnych roszczeń
związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, realizacji obowiązku prawnego.
PODSTAWA PRZETWARZANIA.
– Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie osoby której dany dotyczą lub zmierzające
do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Umowa o świadczenie usług prowadzenia konta w Sklepie; wysyłka newslettera lub działania
podejmowane na żądanie osoby której dane dotyczą, lub zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO),
– Obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– Zgoda osoby której dane dotyczą wyrażona w Sklepie internetowym na działania marketingowe (art.
6 ust. 1 lit. a RODO),
– Prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– Prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO),
– Prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i
statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– Prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
OKRES PRZETWARZANIA.
Dane osoby której dane dotyczą, są przetwarzane tylko przez okres, w którym istnieje podstawa prawna,
a więc do momentu, w którym:
– zostanie usunięte Konto przez Kliena bądź na jego żądanie,

– Klient cofnie zgodę na przetwarzanie danych, kiedy zgoda była podstawą przetwarzania,
– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartą
Umową,
– do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia plików Cookies,
– do czasu ustania ciążącego na Sklepie obowiązku prawnego, zobowiązującego do przetwarzania
danych Klienta,
– zostanie przyjęty sprzeciw Klienta wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy
podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były
przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH.
Sklep nie udostępnia danych osobom i podmiotom trzecim. Sklep nie przekazuje danych do państw
trzecich. Dane osobowe zostają przekazane, tylko gdy jest konieczne z uwagi na zrealizowanie usługi,
bądź za zgodą Klienta. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych:
– dostawa oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu internetowego,
– dostawca oprogramowania biurowego,
– podmiot realizujący dostawę towarów,
– operator płatności,
– biuro rachunkowe,
– osoby współpracujące ze Sklepem na podstawie umów cywilnoprawnych,
– podmiot zapewniający wsparcie techniczne,
– operator internetowej platformy handlowej,
– hostingodawca,
– podmiot zapewniający usługi marketingowe, statystyczne,
– portale społecznościowe,
– organy publiczne w zakresie jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia danych,
UPRAWNIENIA.
Osoba których dane dotyczą ma prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych;
2. sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych;
3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) chyba że dalsze ich przetwarzanie
wynika z obowiązku narzuconego przez przepisy prawa albo dane osobowe są niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. Dane osobowe zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, gdy:
– - nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- została cofnięta zgoda na podstawie której dane osobowe były przetwarzane;
- osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa;
4. ograniczenia przetwarzania, chyba że dalsze ich przetwarzanie następuje za zgodą osoby
której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń, ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
Ograniczenie przetwarzanie nastąpi w sytuacji gdy:
– - dane są nieprawidłowe- ograniczenie występuje na czas sprawdzenia prawidłowości
danych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych;
- Administrator nie potrzebuje danych, ale są potrzebne osobie której dotyczą w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;
- osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw – ograniczenie występuje do czasu stwierdzenia czy
nie istnieje nadrzędna wobec sprzeciwu podstawa przetwarzania;
5. żądania przeniesienia danych do innego Administratora;
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie w
ramach między innymi realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz profilowania.
Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważnie

prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych lub podstawy do ustalenia ,
dochodzenia, obrony roszczeń. Sprzeciw będzie uwzględniony w odniesieniu do przetwarzania danych w
celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim profilowanie to jest związane z
marketingiem bezpośrednim.
7. wniesienia skargi, gdy uważa, że doszło do naruszenia praw, do organu nadzorczego, czyli
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
PROFILOWANIE.
W ramach Sklepu możliwe jest automatycznie dopasowywanie pewnych treści do potrzeb Klienta, tj.
dokonywanie profilowania, poprzez wykorzystanie do tego podanych danych osobowych. Osoba której
dane dotyczą ma prawo nie być poddana procesowi zautomatyzowanego podejmowana decyzji w tym
profilowania, jeżeli takie działanie wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób na
nią wpływa. Możliwe jednak stosować zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, gdy taka
decyzja: 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy, 2. jest dozwolona na podstawie odrębnych
przepisów prawa 3. ma miejsce po wyrażeniu zgody.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH.
Twojaporcelana.pl stosuje odpowiednie do zagrożeń środki techniczne i organizacyjne celem
zapewnienia ochrony gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub
niewłaściwym wykorzystaniem w szczególności celem zapobiegania zabrania, modyfikacji, zmiany,
utracie, uszkodzenia, zniszczenia przez osoby nieuprawnione.
Twojaporcelana.pl informuje, że login i hasło przypisany do Klienta mają charakter poufny i nie powinny
być udostępnienia osobą trzecim. Sklep Internetowy nie zgłasza się do Klienta o ich podanie z wyjątkiem
podania ich w trakcie logowania. Twojaporcelana.pl zaleca, aby Klient wylogował się po zakończeniu
korzystania ze Sklepu Internetowego i nie zapisywał hasła na komputerze, celem uniemożliwienia
korzystania z Konta osobom trzecim.
PLIKI COOKIES.
Twojaporcelana.pl wykorzystuje pliki Cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe przechowywane na
Urządzeniach końcowych Klienta (np.: komputerze, tablecie, smarfonie). W plikach Cookies zapisane są
informacje: nazwa strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer. Stosowanie plików Cookies jest bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki Cookies nie identyfikują
tożsamości Klientów na podstawie informacji przechowywanych w
ciasteczkach.
1. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
2. dostosowania zawartości stron internetowych twojaporcelana.pl do preferencji Klientów oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
3. zbierania danych na podstawie których tworzone są anonimowe statystyki za pośrednictwem
narzędzi analitycznych, które pomagają wyjaśnić w jaki sposób Klienci korzystają ze stron
internetowych twojaporcelana.pl, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
4. utrzymania sesji Klientów zarejestrowanych, tak aby Klient nie musiał na każdej podstronie
wpisywać loginu i hasła,świadczenia usług reklamowych odpowiednio do preferencji Klienta.
Strona twojaporcelana.pl wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
d) - Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
Urządzenia Klienta.
- Cookies stałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich
skasowania, bądź tak długo jak mają ustawiony czas życia. Zakończenie sesji danej przeglądarki
lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z rządzenia Klienta.
Twojaporcelana.pl wykorzystuje rodzaje plików Cookies:
d) - Konieczne do działania stron – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stron i Aplikacji,
pozwalają Klientowi na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów;
-Poprawiające wydajność – zbierające informację o tym jak Klient korzysta ze Stron i Aplikacji

poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedza, czasu jaki na nich spędza oraz
problemów jakie na nich napotyka, jak np. komunikaty o błędach.
- Poprawiające funkcjonalność – zapamiętujące ustawienia i wybory Klienta (np. region, w
którym jest, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Klientowi bardziej
spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają również na oglądanie filmów i używanie narzędzi
społecznościowych.
- Reklamowe – dostarczające reklam Klientowi odpowiadających zainteresowaniom. Pozwalają
mierzyć efektywność kampanii reklamowych.
Najczęściej oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślne dopuszcza
przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Jeżeli Klient nie zgadza się na
zapisywanie plików Cookies może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki
internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików Cookies na urządzeniu końcowym, bądź
na każdorazowym informowaniu Klienta o zapisaniu danego pliku na urządzeniu końcowym. Można
również za każdym razem po wizycie na stronie twojaporcelana.pl usuwać pliki ze swojego urządzenia.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania przeglądarki.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez
konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.: w przeglądarce Internet Explorer, w
przeglądarce Mozilla, Firefox, w przeglądarce Chrome, w przeglądarce Opera, w przeglądarce Safari.
Twojaporcelana.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego, a w rezultacie utrudnić lub
uniemożliwić korzystanie ze sklepu zamieszczonego na stronie twojaporcelana.pl.
SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH NEWSLETTERÓW
Twojaporcelana.pl rozsyła newsletter elektroniczny do Klientów, którzy zamówili informację handlową i
wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Do subskrypcji można przystąpić poprzez podanie
adresu e-mail i zaznaczenie checkbox "Chcę otrzymywać newsletter ....." podczas rejestracji bądź
składania Zamówienia w Sklepie Internetowym twojaporcelana.pl. Po otrzymaniu przez
twojaporcelana.pl adresu poczty elektronicznej subskrybenta, twojaporcelana.pl prześle
na podany adres e-mail autoryzacyjny. Po dokonaniu autoryzacji subskrybent może otrzymywać pocztą
elektroniczną „newsletter twojaporcelana.pl”. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z
subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. W tym celu
należy wysłać e-mail na adres sklep@twojaporcelana.pl z oświadczeniem o rezygnacji z „newletter
twojaporcelana.pl” z konta elektronicznego e-mail, które jest zarejestrowane do subskrypcji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl